Bản tin số 1 – KPI với North Expansion

NORTH EXPANSION – WE ARE ONE

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc. KPI sẽ giúp chúng ta hiểu rõ một công ty, một đơn vị kinh doanh hay một cá nhân đang thực hiện công việc và hoàn thành công việc tốt đến đâu so với các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

KPI và những thay đổi cần lưu ý trong tháng 04/2021 team đã nắm rõ chưa?

Hãy cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung!!!

Thank Ninjas!

Bài viết được đề xuất

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?